Potrebujete pomoč?

02 220 8000
DELOVNI ČAS
pon-pet: 8.00 - 21.00
sob-ned: 9.00 - 17.00

Splošni pogoji za zavarovanje na potovanju ERV-RVB SLO 2009

I. Splošni del


Skupne določbe
1. člen - Zavarovane osebe
 1. Zavarovane so v zavarovalni polici poimensko navedene osebe. V okviru družinskega zavarovalnega kritje je zavarovanje možno skleniti za največ sedem oseb, ki med seboj niso nujno v sorodstveni vezi, od katerih pa sta lahko največ dve osebi starejši od 18 let.
2. člen - Časovna veljavnost
 1. Zavarovanje mora biti sklenjeno pred nastopom potovanja. Če ni dogovorjeno drugače, zavarovanje velja za eno potovanje. Veljati začne, ko zapustite kraj bivanja, začasno bivališče ali kraj dela in se zaključi z vrnitvijo nazaj ali s potekom zavarovanja (glej 14. člen). Sklenitev več zavarovanj, ki si časovno sledijo, velja kot enotno zavarovanje in je dopustno samo v primeru posebnega dogovora med zavarovalcem in zavarovateljem. Podaljšanje zavarovalnega kritja po nastopu potovanja ni mogoče.
3. člen - Krajevna veljavnost
 1. Če je kot področje veljavnosti dogovorjena „Evropa“(po tarifi ), je zavarovanje veljavno v Evropi v geografskem smislu, vključno s sredozemskimi državami/otoki, Jordanijo, Kanarskimi otoki in Madeiro.
 2. Če je kot področje veljavnosti dogovorjen „svet“ (po tarifi ), je zavarovanje veljavno v vseh državah sveta.
 3. Omejitve krajevne veljavnosti zavarovalnega kritja so navedene v 35. členu (kritje, ki velja v Sloveniji) in 34. členu, točka 1 in 2 (kritje velja samo v tujini).
4. člen - Izključitve
 1. Zavarovalno kritje ne velja za dogodke,
  1. ki so nastali zaradi naklepnega dejanja ali iz hude malomarnosti zavarovanca; Zavarovanje odgovornosti zasebnika na potovanju (posebni del E) ne nudi zavarovalnega kritja, če je zavarovanec namerno in protipravno povzročil nastop dogodka proti tretji osebi. Za naklep se šteje dejanje ali opustitev dejanja, zaradi katerega se lahko pričakuje nastop škodnega dogodka, pa se dejanjevseeno stori (ne stori), če se škodljive posledice ravnanja vzamejo v zakup;
  2. ki so povezani z vojnimi dogodki vseh vrst;
  3. ki nastanejo zaradi nasilnih dejanj na javnem zborovanju ali manifestaciji, če zavarovanec na njej aktivno sodeluje;
  4. če nastanejo zaradi samomora ali poskusa samomora zavarovanca;
  5. v primeru nastopa potovanj z ekspedicijskem značajem na še neosvojena ali neraziskana področja;
  6. nastanejo zaradi odredb oblasti;
  7. ki nastanejo zaradi izvajanja poklicno pogojene ročne dejavnosti (ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja);
  8. ki jih povzročijo ionska sevanja ali jedrska energija;
  9. ki jih zavarovanec utrpi zaradi bistvenega poslabšanja zdravstvenega stanja zaradi alkohola, mamil ali zdravil;
  10. ki nastanejo pri uporabi padal in zmajev (ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja);
  11. ki nastanejo pri udeležbi na tekmovanjih v motorističnem športu (tudi vožnjah za oceno, rallyjih) in na vožnjah za trening (ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja);
  12. ki nastopijo pri udeležbi na regijskih, državnih ali mednarodnih športnih tekmovanjih kot tudi na uradnem treningu za te prireditve (ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja);
  13. ki nastanejo pri potapljanju, če zavarovanec nima mednarodno priznane licence za potapljanje do tiste globine potapljanja;
  14. ki nastopijo zaradi izvajanja ekstremnega športa ali so v neposredni zvezi s še posebej nevarno dejavnostjo, če je le-ta povezana z nevarnostjo, ki precej presega običajno tveganje na potovanju(ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja).
 2. Poleg navedenih splošnih izključitev iz zavarovalnega kritja so posebne izključitve urejene v členih 15, 21, 26, 36 in 41.
5. člen - Zavarovalna vsota
 1. Vsakokratna zavarovalna vsota predstavlja najvišje izplačilo zavarovalnine zavarovatelja za vse zavarovalne primere skupaj pred in med potovanjem. V primeru družinskega zavarovalnega kritja velja vsakokratna zavarovalna vsota skupno za vse zavarovane osebe skupaj. Ob sklenitvi več zavarovanj, ki glede časa zavarovanja sovpadajo, se zavarovalne vsote ne seštevajo.
6. člen - Plačilo premije
 1. Premijo je potrebno plačati v celoti ob sklenitvi zavarovanja.
7. člen - Obveznosti
 1. Obveznosti, katerih kršitev vpliva na oprostitev zavarovatelja od plačila zavarovalnine, so določene kot: Zavarovanec mora
  1. po svojih zmožnostih preprečevati nastop zavarovalnih primerov ali zmanjšati njihove posledice ter pri tem upoštevati zavarovateljeva navodila;
  2. seznaniti zavarovatelja o nastopu zavarovalnega primera čimprej,po resnici in obsežno v pisni obliki, in če potrebno tudi po telefonu ali faksu;
  3. po prejemu obrazcev, ki služijo zavarovatelju za obravnavo škodnega primera, le-te v celoti izpolnjene čimprej poslati zavarovatelju;
  4. storiti vse, kar je v njegovi moči, da se pojasnijo vzroki, potek in posledice zavarovalnega primera;
  5. pooblastiti in naročiti vsem državnim organom in lečečim zdravnikom in/ali bolnišnicam kot tudi drugim zavarovalnicam, ki se ukvarjajo z zavarovalnim primerom, da zavarovatelju posredujejo zahtevane informacije in dokumentacijo;
  6. zagotoviti možnost uveljavljanja odškodninskih zahtevkov do tretjih oseb, v primerni obliki in pravočasno, ter jih, če je potrebno, odstopiti zavarovatelju do višine izplačane zavarovalnine;
  7. takoj prijaviti škodo, ki je bila povzročena s kaznivimi dejanji, pristojnemu varnostnemu organu ter natančno opisati dejansko stanje, navesti obseg škode ter pridobiti potrjeno prijavo;
  8. izročiti zavarovatelju v izvirniku dokazni material, ki dokazuje upravičenost ter višino zahtevka za izplačilo zavarovalnine, kot so policijski zapisniki, potrdila letalskih družb (upoštevati je treba rok za prijavo), posnetke dejanskega stanja, zdravniška in bolnišnična potrdila ter račune, potrdila o nakupih itd.
 2. Poleg navedenih splošnih obveznosti so posebne obveznosti urejene v členih 16, 22, 27, 37 in 42.
8. člen - Oblika izjav
 1. Prijave in izjave zavarovanca naslovljene na zavarovatelja morajo biti v pisni obliki.
9. člen - Subsidiarnost
 1. Vse zavarovalne storitve, z izjemo tistih za trajno invalidnost iz naslova nezgodnega zavarovanja za primer nesreče na potovanju, so subsidiarne. Zagotovijo se samo v primerih, ko jih ni mogoče kriti iz obstoječega osnovnega ali dodatnega zavarovanja.
10. člen - Zapadlost odškodnine
 1. Če je zavarovateljeva obveznost do izplačila utemeljena in višina določena, zapade plačilo zavarovalnine v dveh tednih od dneva dokončne ugotovitve temelja in višine zahtevka. Če v zvezi z zavarovalnim primerom potekajo uradne preiskave ali postopki, je zavarovatelj upravičen, da do njihovega zaključka oporeka zapadlosti.
11. člen - Odstop in zastavitev zavarovalnih zahtevkov
 1. Zahtevki iz zavarovanja se lahko odstopijo ali zastavijo šele, ko sta dokončno določena vzrok in višina zahtevka.

II. Posebni del


A: Zavarovanje stroškov zaradi odpovedi ali prekinitve potovanja
12. člen - Predmet zavarovanja
 1. Predmet zavarovanja je v trenutku sklenitve zavarovanja rezervirano potovanje. Naslednje določbe, ki se navezujejo na potovanje, se smiselno uporabi tudi za objekte v najemu.
13. člen - Zavarovalni primer
 1. Zavarovalni primer nastane, če se potovanje ne prične ali se je moralo predčasno prekiniti zaradi enega izmed naslednjih vzrokov:
  1. nenadnega nastopa težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode, preobčutljivosti na cepivo ali smrti zavarovane osebe. Bolezen, preobčutljivost na cepivo ali posledice nezgode veljajo za težke, če ima to za posledico nesposobnost udeležbe rezerviranega potovanja. Obstoječe bolezni (glej 15. člen) so zavarovane samo, kadar te nepričakovano postanejo akutne. Psihična obolenja so zavarovana, če se pojavijo prvič in je zaradi tega potrebno bolnišnično zdravljenje ali zdravljenje zdravnika psihiatra;
  2. nenadnih in nepredvidljivih težkih nosečnostnih komplikacij (le-te mora potrditi zdravnik);
  3. nenadne težke bolezni, težke zdravstvene posledice nezgod ali smrti (tudi samomora) družinskega člana ali druge bližnje osebe (le-ta mora biti ob sklenitvi zavarovanja poimensko navedena v zavarovalni polici/potrdilu o rezervaciji; na eni rezervaciji se lahko navede samo ena bližnja oseba), če je zaradi tega navzočnost zavarovanca nujno potrebna. Za družinske člane se štejejo zakonec, oz. življenski sopotnik v skupnem gospodinjstvu, otroci partnerjevi otroci, zet/snaha, vnuki, starši, mačeha in očim, tast in tašča, stari starši, bratje in sestre zavarovane osebe;
  4. večja premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledice elementarne nesreče (požar itd.) ali kaznivega dejanja tretje osebe, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna;
  5. prekinitev delovnega razmerja zaradi odpustitve zavarovanca iz nekrivdnih razlogov;
  6. vložitev tožbe za razvezo zakonske zveze pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje;
  7. vložitev vloge za prenehanje registrirane partnerske skupnosti (v primeru sporazumne ločitve vložitev ustrezne pogodbe) neposredno pred skupnim potovanjem partnerjev, ki ju zadeva zavarovanje;
  8. razpad skupnega gospodinjstva (z istim prijavljenim naslovom že vsaj 6 mesecev) z odpovedjo skupnega bivališča neposredno pred skupnim potovanjem partnerjev, ki ju zadeva zavarovanje;
  9. Omajanje zavarovančevih vstavljenih umetnih sklepov.
 2. Zavarovalni primer se nanaša na prizadeto zavarovano osebo, na enakovredno zavarovane družinske člane, ki potujejo poleg in na največ še tri dodatne enakovredno zavarovane sopotnike. Ob plačilu družinskega kritja (glej 1. čl.) se zavarovalni primer nanaša na vse osebe navedene v zavarovalni polici. Za enakovredno zavarovanega se smatra tisti, ki je pri zavarovatelju zavarovan za zavarovalne primere v skladu s točko 1 tega člena.
14. člen - Časovna veljavnost
 1. Zavarovalno kritje za primer odpovedi potovanja prične veljati s sklenitvijo zavarovanja in preneha z nastopom potovanja.
 2. Zavarovalno kritje za primer prekinitve potovanja prične veljati z nastopom potovanja in preneha, ko se potovanje konča ali s predhodnim potekom zavarovanja.
 3. Za potovanja, ki so bila rezervirana pred sklenitvijo zavarovanja, zavarovalno kritje prične veljati 10. dan po sklenitvi zavarovanja (razen v primeru smrti, nezgode ali elementarne nesreče kot je opisano v 13. členu).
15. člen - Izključitve
 1. Zavarovalni primer ne nastane, če je razlog za odpoved ali prekinitev potovanja povezan z eno od naslednjih obolenj/zdravljenj zavarovane osebe: psihične bolezni (glej 13. člen, točko a.), dializa, presaditev organa, aids, shizofrenija;
 2. je razlog za odpoved potovanja
  1. povezan z eno od naslednjih bolezni, ki so bile pri zavarovani osebi bolniško zdravljene v zadnjih 12 mesecih: bolezni srca, srčna kap, rak, diabetes (tip 1), epilepsija, multipla skleroza;
  2. obstajal ob sklenitvi zavarovanja ali ga je bilo mogoče predvideti.
 3. je razlog za prekinitev potovanja;
  1. povezan z eno od v točki 2.1. navedenih bolnišnično zdravljenih bolezni zavarovane osebe v zadnjih 12 mesecih pred nastopom potovanja;
  2. obstajal ob nastopu potovanja ali ga je bilo mogoče predvideti.
 4. turistična agencija odstopi od pogodbe o potovanju;
 5. zdravnik specialist, ki ga je pooblastil zavarovatelj (glej 16. člen, 3. točka), ni potrdil nesposobnosti za potovanje.
16. člen - Obveznosti
 1. Zavarovanec je dolžan,
 2. če ne nastopi potovanja iz razloga, ki ga krije zavarovanje,
  1. da takoj po nastanku zavarovalnega primera, rezervacijo potovanja nemudoma odpove na mestu sklenitve, tako da so stroški odpovedi potovanja čim nižji;
  2. da zavarovatelja takoj pisno obvesti o zavarovalnem primeru z navedbo razloga za odpoved in priloži potrdilo o rezervaciji in o zavarovanju;
  3. da v primeru nezmožnosti za potovanje zaradi zdravstvenih razlogov pisnemu obvestilu o zavarovalnem primeru priloži natančno zdravniško potrdilo/poročilo o nezgodi oz. bolezni in obvestilo o bolniškem staležu. V primeru psihičnega obolenja mora nezmožnost za potovanje dokazati zdravnik psihiater.
 3. če mora prekiniti potovanje iz zdravstvenih razlogov, mu mora lečeči zdravnik izdati ustrezno zdravniško potrdilo na kraju samem (glej 13. člen, točka 1.a.);
 4. na zahtevo zavarovatelja iti na pregled k s strani zavarovatelja pooblaščenemu zdravniku specialistu;
 5. mora zavarovatelju poleg že navedenih takoj poslati tudi naslednje dokumente:
  • obračun stroškov odpovedi potovanja
  • v celoti izpolnjen obrazec za prijavo škodnega primera
  • zdravniško potrdilo o predpisanih zdravilih
  • druga dokazila, ki se nanašajo na vzrok in višino zavarovalnega zahtevka (npr. mrliški list, nosečniško knjižico);
  • na zahtevo zavarovatelju izročiti neuporabljene potovalne dokumente (vstopnice, potrdilo o rezervaciji hotela itd.);
  • odvezati vse lečeče zdravnike zavezanosti k molku, v kolikor je to potrebno za ocenitev škode.
17. člen - Višina odškodnine
 1. Zavarovatelj nadomesti zavarovancu v okviru vsakokratne zavarovalne vsote
 2. v primeru odpovedi potovanja tiste stroške odpovedi, ki bi morali biti plačani do trenutka nastopa zavarovalnega primera, in tiste uradne pristojbine, ki jih je zavarovanec dokazano plačal za pridobitev vize;
 3. v primeru prekinitve potovanja
  1. plačane, vendar neizkoriščene dele potovanja (razen povratnih vozovnic);
  2. dodatne potne stroške, nastale zaradi predčasne vrnitve. To so tisti stroški, ki nastanejo, ker se rezervirana povratna vozovnica in druge vozovnice ne morejo uporabiti ali pa se lahko uporabijo samo delno. Pri povračilu stroškov za povratek se obračuna prevozno sredstvo iste vrste in istega razreda kot je bilo prvotno rezervirano

B: Zavarovanje prtljage
18. člen - Zavarovalni primer
 1. Zavarovalni primer je poškodovanje, uničenje ali odtujitev (npr. rop, vlomna tatvina) zavarovanih predmetov - pri dokazanem delovanju tretjih oseb.

  19. člen - Zavarovani in nezavarovani predmeti kot tudi predpostavke za zavarovalno kritje
 2. Zavarovani so vsi predmeti za osebno uporabo, ki se jih običajno vzame ali pridobi za potovanje. Z omejitvami so zavarovani predmetni navedeni v 2. in 3. točki.
 3. Samo pod naslednjimi pogoji so zavarovani:
  1. nakit, ure, krzno, tehnični aparati vseh vrst z dodatno opremo (npr. fotografski aparati in pripadajoča oprema, fi lmske in video naprave, prenosniki, optični aparati, zabavna elektronika, mobilni telefoni) in športni rekviziti (kolesa, deske za surfanje, smuči itd.), če
   1. so varno spravljene in pod nadzorom, tako da njihov odvzem s strani tretjih oseb brez premagovanja ovire ni mogoč;
   2. so predane v hrambo v prenočitvenem objektu, nadzorovani garderobi ali nadzorovani garderobi za prtljago;
   3. se nahajajo v zaprtem in zaklenjenem prostoru in so uporabljene vse razpoložljive varnostne naprave (sef, omare itd.);
   4. se jih nosi oz. uporablja v skladu z navodili oz. na primeren način (športni rekviziti: glej 21. člen, 3. odstavek).
  2. Stvari spravljene s strani prevoznega podjetja: Tehnične naprave vseh vrst z dodatno opremo (npr. fotgrafski aparati in pripadajoča oprema, fi lmske in video naprave, prenosnike, optične naprave, zabavno elektroniko, mobilne telefone), športni rekviziti (kolesa, deske surfanje, smuči itd.), če se jih preda prevoznemu podjetju v zaklenjenih posodah. Iz kritja je izključen nakit, ure in krzno.
 4. Zavarovani niso
  1. gotovina, čeki, kreditne kartice, vrednostni papirji,vozovnice, priznanja in dokumenti vseh vrst, živali, starine, predmeti s pretežno umetniško in ljubiteljsko vrednostjo kot tudi premične dobrine;
  2. motorna vozila, zračna in vodna plovila, jadralna letala, zmaji, padala, jadrnice za jadranje na ledu, jadrnice kot tudi pripadajoča dodatna oprema, nadomestni deli in posebna oprema;
  3. predmeti, ki služijo izvajanju poklicev, kot so trgovsko blago, vzorčne kolekcije, orodje, instrumenti in računalniki (npr. prenosniki).
 5. Orožje skupaj z dodatno opremo je izključeno iz zavarovalnega kritja, razen če ni v zavarovalni pogodbi urejeno drugače.
20. člen - Dodatno zavarovalno kritje
 1. Do dogovorjene zavarovalne vsote se povrnejo:
  1. stroški za nujne nadomestne predmete za osebno uporabo zaradi zakasnitve prispele prtljage na cilj potovanja (ne velja v državi stalnega ali začasnega bivališča);
  2. stroški pristojbin za ponovno pridobitev nadomestnih potnih listov, vozniških dovoljenj, osebnih izkaznic in prometnih dovoljenj, ki so nastali kot posledica zavarovalnega primera.
 2. Transfer denarja
  1. Škodni primer
   Do škodnega primera pride takrat, ko zavarovanec med potovanjem pride v fi nančno stisko, ker so njegova fi nančna sredstva za potovanje izginila proti njegovi volji.
  2. Izplačilo zavarovalnice
   1. Zavarovalnica vzpostavi stik med zavarovancem in njegovo banko, pomaga pri prenosu zneska, ki ga banka da na razpolago in nosi stroške transferja denarja.
   2. Če vzpostavitev stika z banko ni možna v roku 24 ur, zagotovi zavarovalnica do takrat dogovorjen znesek v obliki predujma in nosi stroške prenosa denarja. Predujem se odobri le ob potrditvi prejema in obveznosti do vračila.
  3. Obveznosti zavarovanca
   Zavarovanec se obvezuje, da bo zavarovalnici predujem vrnil v roku dveh tednov po vrnitvi s potovanja, vendar najkasneje v roku dveh mesecev po prejemu predujma.
21. člen - Izključitve
 1. Zavarovalno kritje ne obstaja za dogodke, ki nastanejo zaradi naravnih lastnosti ali pomanjkljive kakovosti, obrabe, neprimerne uporabe, pomanjkljive embalaže ali pomanjkljivega zapiranja zavarovanih predmetov;
 2. so povzročeni po krivdi zavarovanca, zaradi pozabljanja, puščanja, zgubljanja, založitve, pomanjkljivega nadzora in pomanjkljive hrambe predmetov ali pa so le-ti zaradi nerodnosti padli, obviseli ali obstali;
 3. nastanejo ob uporabi športnih rekvizitov (koles, desk za surfanje, smuči itd.);
 4. predstavljajo posledico zavarovalnega primera nastanejo pri ali zaradi shranjevanja predmetov v ali na nenadzorovano parkiranem vozilu (oz. prikolici). Vozilo (oz. prikolica) velja za parkirano brez nadzora, če pri parkiranem vozilu (oz. prikolici) ni stalno prisotnega zavarovanca ali druge z njegove strani pooblaščene, njemu poznane osebe. Nadzor parkirišča odprtega za javnost in namenjenega splošni uporabi ne velja kot nadzorovanje nastanejo pri ali zaradi shranjevanja predmetov v šotoru ali počitniški prikolici.
22. člen - Obveznosti
 1. Škode, ki so nastale med hrambo pri prevoznem podjetju ali v prenočišču, mora zavarovanec takoj prijaviti in o tem pridobiti potrdilo. Škode, ki niso vidne navzven, si mora prevozno podjetje takoj po odkritju ogledati in potrditi. Pri tem je potrebno upoštevati roke za reklamacije in vlaganje zahtevkov.
23. člen - Višina odškodnine
 1. V primeru zavarovalnega primera povrne zavarovatelj do dogovorjene zavarovalne vsote
  1. trenutno vrednost uničenih ali odtujenih predmetov;
  2. stroške popravila za poškodovane predmete, ki jih je moč popraviti, vendar največ v višini trenutne vrednosti predmeta;
  3. materialno vrednost fi lmov, nosilcev zvoka, podatkov ali podobnega.
 2. Za trenutno vrednost velja nova vrednost zavarovanega predmeta na dan povzročene škode zmanjšana za zmanjšano vrednosti zaradi starosti in obrabe. Če nadomestitev ni mogoča, se upošteva cena nakupa predmeta enake vrste in kakovosti.
 3. Zavarovatelj se odpoveduje ugovoru podzavarovanja.

C: Nezgodno zavarovanje na potovanju
23. člen - Zavarovalni primer in zavarovalno kritje
 1. Zavarovalni primer je nastop nezgode. Zavarovatelj nudi zavarovalno kritje, če se zavarovancu na potovanju zgodi nezgoda.
 2. Za nezgodo velja od zavarovančeve volje neodvisen dogodek ki nenadoma od zunaj, mehansko ali kemijsko, vpliva na njegovo telo in ima za posledico telesno poškodbo.
 3. Za nezgodo se štejejo tudi naslednji dogodki, ki se zgodijo neodvisno od zavarovančeve volje:
  1. opekline, oparine;
  2. učinki strele ali električnega toka;
  3. vdihovanje plinov ali hlapov, zaužitje strupenih ali jedkih snovi, razen če učinki nastajajo postopoma;
  4. izpahi okončin ter pretegnjenje in raztrganje mišic, kit, ovojnic, vezi na okončinah in hrbtenici, ki nastanejo zaradi nenadnege in nepričakovane spremembe smeri gibanja.
 4. Bolezni se ne štejejo kot nezgode, prenosljive bolezni pa tudi ne kot posledice nezgode. To ne velja za bolezni tetanus in steklino, če sta povzročeni zaradi nezgode kot opisane v 2. točki tega člena.
24. člen - Priznanje izplačila zavarovalnine
 1. Zavarovatelj se obvezuje, da se bo do zahtevkov za izplačilo za trajno invalidnost v roku treh mesecev opredelil, če in v kakšni višini bo priznal izplačilo. Roki začnejo teči s prejemom dokumentacije, ki jo mora predložiti oseba, ki vlaga zahtevo, za ugotovitev poteka nezgode in posledic nezgode ter o zaključku zdravljenja.
31. člen - Postopek v primeru različnih mnenj (zdravniška komisija)
 1. Zavarovatelj in zavarovanec imajo pravico zahtevati, naj o določenih spornih dejstvih glede vrste in obsega posledic po nezgodi oz. glede tega, ali in v kolikšni meri je poškodba zavarovanca v vzročni zvezi z nezgodo, odločajo zdravniki izvedenci.
 2. Enega izvedenca imenuje zavarovatelj, drugega pa zavarovanec. Imenovana izvedenca pred pričetkom dela imenujeta tretjega izvedenca, ki poda svoje strokovno mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh izvedencev različne in le v mejah njunih ugotovitev.
 3. Vsaka stranka plača stroške izvedenca, ki ga je imenovala. Za tretjega izvedenca plača vsaka stranka polovico stroškov.
32. člen - Stroški iskanja in reševanja
 1. Zavarovalni primer
  Zavarovanca se mora rešiti nepoškodovanega, poškodovanega ali mrtvega, ker
  1. je doživel nezgodo;
  2. se je znašel v življenjski nevarnosti v gorah ali na morju;
  3. obstaja utemeljena domneva, da je nastopila situacija navedena v točkah a in b tega člena.
 2. Izplačilo zavarovalnine
  Zavarovatelj nadomesti dokazane stroške iskanja zavarovanca in njegovega prevoza do prve vozne cesteali v najbližjo bolnišnico.

D: Zdravstveno zavarovanje na potovanju
33. člen - Zavarovalni primer
 1. Zavarovalni primer je nastop telesne poškodbe zaradi nezgode, nastanek akutne bolezni (ni poslabšanje že obstoječe bolezni) ali nastop smrti zavarovanca med potovanjem v tujini (nadaljevanje: glej 35. člen). Za tujino se v nobenem primeru ne šteje Slovenija in države v katerih ima zavarovanec stalno ali začasno prebivališče.
34. člen - Obseg storitev v tujini
 1. Zavarovatelj nadomesti dokazane stroške do dogovorjene zavarovalne vsote za
  1. ambulantno zdravniško zdravljanje;
  2. zdravniško predpisana zdravila;
  3. zdravniško nujni transport zdravil in serumov z najbližjega skladišča;
  4. stacionarno bolnišnično zdravljenje. Bolnica v državi zadrževanja mora biti splošno priznana kot bolnica in imeti stalno zdravniško vodstvo. Bolnišnica se mora nahajati v kraju počitnikovanja oz. je to najbližja bolnica. Če bo bivanje v bolnišnici predvidoma trajalo dlje kot tri dni, je potrebno o tem takoj, ko je mogoče, obvestiti zavarovatelja.V nasprotnem primeru lahko zavarovanec izgubi pravico do zavarovalnega kritja ali pa se le to zmanjša. Če potovanje domov zaradi nezmožnosti za prevoz ni mogoče, nadomesti zavarovatelj stroške zdravljenja do dneva, ko je prevoz mogoč, vendar skupaj ne dlje od 90 dni od nastopa zavarovalnega primera;
  5. prevoz v najbližjo bolnico in iz zdravstvenih razlogov nujno premestitev, ki jo organizira zavarovatelj;
  6. povratek zavarovanca v Slovenijo ali v eno od sosednjih držav, če se je potovanje tam tudi začelo , ki ga organizira zavarovatelj in sicer takoj, ko je to z zdravstvenega vidika smiselno in sprejemljivo, s primernim prevoznim sredstvom (vključno z ambulantnim letalom);
  7. čimprejšnje potovanje domov po najmanj treh dnevih bivanja v bolnici tudi če z zdravstvenega vidika to ni nujno, ki ga organizira zavarovatelj in sicer glede na stanje zavarovanca z železnico, avtobusom, reševalnim vozilom ali letalom, po potrebi z zdravniškim spremstvom (toda ne z ambulantnim letalom);
  8. potovanje domov za enega zavarovanega sopotnika, če mora le-ta svoje rezervirano bivanje zaradi prevoza domov ali premestitve zavarovanca predčasno končati ali zaradi bivanja v bolnici podaljšati. Potovanje domov se organizira takoj ko je to mogoče in se izvede s primernim prevoznim sredstvom; nadomestijo se tisti stroški, ki nastanejo zaradi nezmožnosti uporabe ali samo delne možnosti uporabe rezerviranih in plačanih povratnih letalskih kart ali drugih vozovnic. Z ambulantnimi leti lahko letijo tudi drugi, samo v primeru prostih mest.
  9. prevoz prtljage zavarovanca in spremljajoče osebe;
  10. potovanje s strani zavarovanca pooblaščene osebe do kraja bivanja in nazaj do bivališča zavarovanca, če le-ta na podlagi zavarovalnega primera potrebuje osebo za oskrbo, ki njegove sopotnike - mladoletne otroke pelje domov;
  11. dodatno nastale stroške nočitev za enega zavarovanega sopotnika, ki so nastali zaradi organizacije transporta bolnika (premestitve), ali če se mora rezervirano bivanje zaradi zavarovančevega bolnišničnega bivanja podaljšati;
  12. prevoz umrlih v skladu s standardnimi pravili ali namesto tega pogreb na kraju dogodka (največ do višine stroškov prevoza v skladu s standardnimi pravili).
 2. Če traja bolnišnično zdravljenje v tujini več kot pet dni, organizira zavarovalnica potovanje za enega družinskega člana zavarovanca v mesto bolnišnice in nazaj ter prevzame stroške za primerno transportno sredstvo.
 3. Zavarovatelj jamči bolnišnici v tujini, če le-ta to zahteva, garancijo za kritje stroškov do višine € 15.000,-, ki pa jo je mogoče po potrebi zvišati do zavarovalne vsote, navedene na zavarovalni polici. Če je s tem v zvezi - ali v zvezi s storitvami, navedenimi v točki 1.5. ali 1.6. - potreben predujem, in izdanih stroškov s strani zavarovatelja ni mogoče kriti s strani osnovnega zdravstvenega zavarovanja ali tretjih oseb ali jih zavarovatelju po tej pogodbi ni potrebno plačati, jih mora zavarovanec v roku enega meseca po izstavitvi računa plačati nazaj zavarovatelju.
 4. Zdravniški in/ali bolnišnični računi morajo vsebovati imena, rojstne podatke zavarovanca kot tudi vrsto obolenja in zdravljenja. Računi morajo biti izdani v slovenskem, nemškem, angleškem, italijanskem, španskem ali francoskem jeziku. Če temu ni tako, se stroški za prevod vračunajo.
 5. Zavarovalnine se izplačajo v evrih. Preračunavanje iz tuje valute sledi, če je dokazan nakup zadevne tuje valute, upošteva se dokazan menjalni tečaj. Če ni dokazila, velja menjalni tečaj Banke Slovenije v času nastanka zavarovalnega primera.
 6. Če obstaja v zvezi z izplačilom zavarovalnine po točkah 1.1. - 1.5. za zavarovanca drugo zdravstveno zavarovanje, mora zavarovanec svoje zahtevke najprej uveljavljati tam. Če tega ne naredi, ali če iz takšnega zavarovanja ne prejme nobene zavarovalnine, zavarovalnica zmanjša izplačilo zavarovalnine za 20 %.
35. člen - Obseg storitev v Sloveniji
 1. V zavarovalnih primerih, ki nastanejo v Sloveniji, nadomesti zavarovatelj dokazane stroške do dogovorjene zavarovalne vsote
 2. za premestitveni prevoz znotraj Slovenije v bolnico najbližjo stalnemu bivališču, če se lečeči zdravniki s premestitvijo strinjajo, in ob predpostavki, da se bolnica, v kateri se zdravi zavarovanec, nahaja najmanj 50 km od stalnega bivališča zavarovanca in se pričakuje bolnišnično bivanje daljše od petih dni;
 3. za organizacijo potovanja bližnji osebi zavarovanca do kraja bolnišničnega bivanja zavarovanca in od tam nazaj do stalnega bivališča s primernim prevoznim sredstvom pod pogojem, da bolnišnično bivanje zavarovanca traja dlje kot 5 dni in premestitev zavarovanca v bližjo bolnišnico ni bila izvedena (glej točko 1). Zavarovalnica prevzame eventualne stroške vožnje (vožnja z vlakom vključno z dodatki oz. v primeru oddaljenosti več kot 500 km stroške letalske karte v ekonomskem razredu). Stroški bivanja na kraju samem se povrnejo do dogovorjene višine zavarovalne vsote;
 4. za prevoz umrlih.
36. člen - Izključitve
 1. Ne povrnejo se stroški za
 2. zdravljenje in prevoz v zvezi z kroničnimi boleznimi in obstoječimi obolenji;
 3. zdravljenja, ki so bila izključni ali delni razlog za nastop potovanja;
 4. prevoz in zdravljenja za katere je bilo pred nastopom potovanja znano ali se je lahko pričakovalo, da bodo nastopila med načrtovanim potekom potovanja;
 5. zdravljenja vezana na kraj ( zdravljenje v zdravilišču);
 6. konzervirno, protetično zdravljenje zob;
 7. izposojo in pridobitev zdravstvenih pripomočkov (očala, vložki, proteze);
 8. rojevanje ali prekinitev nosečnosti;
 9. cepljenja, zdravniška mnenja, spričevala in preiskave;
 10. kontrolne preglede in zdravljenja po večjem posegu (npr. terapije);
 11. posebne storitve v bolnici, kot na primer enoposteljna soba, telefon, TV, možnost, da starši bivajo skupaj s svojim bolnim otrokom itd.;
 12. kozmetične posege;
 13. zdravljenja in prevoze povezane z nezgodami
  1. nastale zaradi telesnih poškodb pri terapevtskih ukrepih in posegih, ki jih zavarovanec izvaja ali pusti izvajati na svojem telesu, v kolikor zavarovalni primer ni bil povod za to dejanje. Če je do tega prišlo zaradi zavarovalnega primera, se 4. člen, 1.8. točka ne uporabi;
  2. pri uporabi zračnih plovil, razen kot letalskih potnik v motornih letalih, ki imajo dovoljenje za prevoz potnikov. Za letalskega potnika se šteje vsak, ki ni v nobeni povezavi z upravjanjem zračnega plovila, ni član posadke, niti ne izvaja poklicne dejavnosti povezane z zračnim plovilom.;
  3. pri vožnji kopenskih ali vodnih vozil, če voznik za njihovo uporabo v državi, kjer se je nezgoda zgodila, ne poseduje zahtevanega dovoljenja za upravljanje.
37. člen - Obveznosti
 1. Za v arovanec se obvezuje, da bo zavarovatelja čim prej obvestil o zavarovalnem primeru, vsekakor pa najkasneje do trenutka, ko nastanejo stroški, ki zadevajo odgovarjajoči obseg zavarovalnega kritja (34. člen). O organizacijskih ukrepih v okviru obsega zavarovalnega kritja se mora odločiti zavarovatelj; v nasprotnem primeru se stroški ne povrnejo.

E: Zavarovanje odgovornosti zasebnika na potovanju
38. člen - Zavarovalni primer
 1. Kot zavarovalni primer se šteje škodni dogodek, ki ga povzroči zavarovanec kot zasebnik med potovanjem in zaradi katerega je ali bi lahko bil zavarovanec odškodninsko odgovoren (39. člen).
 2. Več škodnih primerov, temelječih na istem ali istovrstnem vzroku, se šteje za en zavarovalni primer.
39. člen - Zavarovalno kritje
 1. Ob zavarovalnem primeru prevzame zavarovatelj
  1. izpolnitev odškodninskih obveznosti, ki so nastale zavarovancu zaradi povzročitve stvarne in/ali osebne škode kot tudi iz njih izhajajoče premoženjske škode tretji osebi, ki temelji na zavarovanju za odgovornost nasproti tretjim osebam (v nadaljevanju odškodninski zahtevek). Čista premoženjska škoda ni zavarovana.
  2. stroške ugotavljanja in obrambe pred odškodninskimi zahtevki, ki jih uveljavljajo tretje osebe, in sicer v okviru 40. člena.
 2. Za stvarne škode se smatra poškodovanje ali uničenje predmetov. Za osebne škode se smatra oškodovanje zdravja, telesne poškodbe in smrt človeka.
 3. Zavarovanje se nanaša na odškodninsko obveznost zavarovanca iz nevarnosti vsakdanjega življenja (to so nevarnosti izven njegovega pridobitnega delovanja, npr. proizvodnje, poklicne ali obrtne dejavnosti), še posebej
  1. zaradi uporabe koles;
  2. zaradi izvajanja nepoklicnih športnih aktivnosti, z izjemo lova; zavarovalni pogoji nasveti zavarovanja premije kritja škodni primer pojmi 20 21
  3. zaradi dovoljenega posedovanja vbodnega in strelnega orožja, če se ga uporablja kot športno sredstvo in za namene samoobrambe;
  4. zaradi posesti malih živali z izjemo psov in eksotičnih živali;
  5. zaradi priložnostne uporabe električnih in jadralnih čolnov, ki jih zavarovanec sicer ne poseduje, s predpostavko, da ima upravljalec ustrezno dovoljene za upravljane čolna;
  6. zaradi uporabe drugih, nemotornih vodnih plovil, kot tudi modelov ladij in letal (slednji do 5 kg), ki jih ne poganja motor;
  7. zaradi uporabe (izvzeta škoda zaradi obrabe) najetih stanovanjskih prostorov in drugih najetih prostorov kot tudi v njem stoječega inventarja.
40. člen - Obseg storitve
 1. Če je dogovorjena skupna zavarovalna vsota, le-ta velja za stvarno in osebno škodo skupaj.
 2. Zavarovanje obsega glede na situacijo potrebne sodne in izvensodne stroške za ugotovitev in zavrnitev odškodninskih zahtevkov in sicer tudi takrat, kadar se zahteva izkaže za neupravičeno.
 3. Zavarovanje nadalje obsega stroške storitev, ki jih pod navodili zavarovatelja, vodi obramba v kazenskem ali disciplinskem postopku. Stroški v skladu z 2. in 3. točko kot tudi stroški reševanja se prištejejo zavarovalni vsoti.
 4. Če zavarovanec onemogoči zavarovatelju, da reši odškodninske zahtevke s poravnavo ali pa zavarovatelj s priporočeno pošiljko izjavi, da ne jamči za pogodbeno dogovorjen delež škode, zavarovatelj ni dolžan plačati presežka odškodnine, obresti in stroškov , ki zaradi tega nastanejo.
41. člen - Izključitve
 1. Zavarovanje ne velja za odškodninsko odgovornost za škode, ki jih je povzročil zavarovanec ali zanjdelujoča oseba zaradi posesti ali uporabe
  1. zračnih plovil ali naprav za letanje;
  2. kopenskih vozil, vodnih vozil ali njihovih prikolic, ki imajo uradno oznako (registrskimi tablicami) oz. bi jo v skladu z v Sloveniji veljavnimi določbami morali imeti;
  3. motorna vodna vozila (z izjemo 39. čl., e. točke).
 2. Zavarovalno kritje ne obstaja tudi za
  1. zahtevke, ki presegajo zakonska določila o odškodninski odgovornosti na podlagi pogodbe ali posebnega dovoljenja;
  2. izpolnitev pogodb in iz njih izhajajoče nadomestne izpolnitve oz. pogodbene odškodninske obveznosti;
  3. škode, ki so povzročene zavarovancu samemu, in njegovim družinskim članom(za družinske člane veljajo zakonski partner, sorodniki v ravni črti ali v stranski črti do četrtega kolena, tast/tašča, krušni starši in mačeha ter očim, v skupnem gospodinjstvu živeči bratje in sestre; izvenzakonska skupnost je po svojem učinku enaka zakonski skupnosti);
  4. škodo nastalo zaradi onesnaževanja ali motenja okolja;
  5. škodo povezano s psihičnimi obolenji zavarovanca.
 3. Zavarovanje ne velja za odškodninske zahtevke zaradi škode na:
  1. stvareh, ki si jih je zavarovanec ali oseba namesto njega sposodila, najela, vzela v zakup ali v hrambo (39. člen, g. točka je izvzeta);
  2. stvareh, ki nastane pri ali zaradi njegove uporabe, prevoza, obdelave ali drugega dejanja na ali z njo;
  3. stvareh zaradi emisij ali učinka temperature, plinov, hlapov, tekočin, vlage ali neatmosferskih padavin, jedrskih dogodkov ter tudi onesnaženje zaradi radioaktivnih snovi.
 4. Odškodninski zahtevki zaradi izgube ali odtujitve stvari niso zajeti v zavarovalno kritje.
 5. Škodni dogodki katerih vzrok je obstajal pred začetkom zavarovanja niso kriti.
42. člen - Obveznosti
 1. Zavarovanec mora zavarovatelju čimprej sporočiti:
 2. uveljavljanje zahtevka za odškodnino;
 3. prejem kazenske odredbe kot tudi uvedbo kazenskega, upravnega ali disciplinskega postopka proti zavarovancu;
 4. vse ukrepe tretjih za sodno uveljavljanje odškodninskih zahtevkov. Zavarovanec ni upravičen, da brez predhodnega soglasja zavarovatelja prizna ali poravna odškodninski zahtevek v celoti ali delno.
43. člen - Pooblastilo zavarovatelja
 1. Zavarovatelj je pooblaščen, da v okviru svoje pogodbene obveznosti posreduje vse izjave v imenu zavarovanca, ki se mu zdijo smotrne.

F: Asistenca na potovanju
44. člen - Pomoč v primeru pripora ali nevarnosti pripora
 1. Škodni primer
  Do škodnega primera pride takrat, ko zavarovancu v tujini grozi pripor ali je aretiran. Za tujino se nikakor ne šteje Slovenija in država, v kateri ima zavarovanec stalno ali začasno bivališče.
 2. Izplačilo zavarovalnice
  Zavarovalnica pomaga pri zagotavljanju odvetnika kakor tudi tolmača. Zavarovalnica nadalje daje na razpolagao, do v ta namen dogovorjenega zneska, predujem za odvetnika kakor tudi za morebitne kazenske varščine.
 3. Obveznosti zavarovanca
  Zavarovanec se obvezuje, da bo zavarovalnici predujem vrnil v roku dveh tednov po vrnitvi s potovanja, vendar najkasneje v roku dveh mesecev po prejemu predujma.

Najpogostejše bolezni na potovanjih

Potovalna (morska) bolezen (kinetoza)
 1. Med potovanjem se lahko zaradi nenehnega premikanja organ za ravnotežje v notranjem ušesu vzdraži in tako povzroči slabost in bruhanje. To lahko preprečite z lahko hrano pred potovanjem, odpovejte se alkoholu. V avtu ali avtobusu izberite sprednji sedež, na ladji sredinski. Med potjo se osredotočite na mirno točko izven vozila. Dodatno lahko potovalno bolezen zdravite z zdravili npr. s posebnim žvečilnim gumijem.
Tromboze
 1. Zaradi pomanjkanja gibanja in izgube tekočine na dolgih letih lahko nastanejo krvni strdki. Ti so lahko življenjsko nevarni. Obvarujete se lahko z gibalnimi vajami in zadostnim pitjem tekočin med letom. Če se nagibate h krvnim strdkom, naj vam zdravnik svetuje o preventivnih zdravilih.
Prehladi
 1. Zaradi mraza, ventilatorjev in klimatskih naprav je telo obremenjeno – hitra menjava temperature in prepih pogosto povzročajo prehlade. Zmanjšajte delovanje klimatske naprave ali se zaščitite s primerno obleko, ruto ali pokrivalom (posebej v klimatiziranih avtobusih!)
Potovalna driska
 1. Na potovanjih se zaradi se zaradi povzročiteljev v vodi ali živilih, pogosto pojavljajo potovalne driske. Ne uživajte vode iz pipe, ledenih kock, sladoleda, neolupljenega sadja, solat, surove zelenjave, surovih rib ali mesa. Držite se pravila »skuhaj, olupi ali raje pozabi!«. V primeru driske nadomestite izgubo tekočine in soli npr. s tem koktajlom: 1 liter prekuhane vode, mineralne vode ali pomarančnega soka + 1 žlica sladkorja + 1 kavna žlička kuhinjske soli. Če je potrebno, lahko ustavite drisko z zdravili (npr. pri vožnji z avtobusom). Pozor: pri driski s povišano temperaturo ne uživajte zdravil brez zdravniškega navodila! Pri močni ali dolgo trajajoči driski in vročinski driski pojdite k zdravniku.
Spolno prenosljive bolezni (npr. hepatitis B, aids)
 1. Pri spolnih odnosih se zaščitite s kondomom! Bolezni, ki jih prenašajo komarji (npr. malarija, rumena mrzlica, denga) Posvetujte se z osebnim zdravnikom ali strokovnjakom za tropsko medicino o nevarnostih na destinaciji. Pri številnih boleznih je preventiva možna s cepljenjem. Nosite dolga oblačila, posebej ob večerih, in zaščitite nepokrito kožo s sredstvi proti mrčesu (repelent).
Steklina
 1. Če vas ugrizne žival (npr. pes, mačka, opica), obstaja nevarnost, da se preko sline okužite s steklino. Zaščitite se s preventivno cepitvijo ali s takojšnjo cepitvijo po ugrizu. Nevarnost obstaja predvsem tam, kjer so potepuški ali poginuli psi.